Σχετικά με το έργο

Η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) είναι ένα επίκαιρο θέμα και επί του παρόντος αποτελεί βασική προτεραιότητα για την Ευρώπη. Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη και οι σχετικές τεχνολογίες επεκτείνονται και αναπτύσσονται, καθίσταται ζωτικής σημασίας για τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να κατανοούν καλύτερα, να παρακολουθούν και να ρυθμίζουν τις χρήσεις της ως ένα μέσο για να αναπτύξουν τα εκπαιδευτικά τους προσόντα.

Ο πιθανός αντίκτυπος της τεχνητής νοημοσύνης στα παιδιά πρέπει να αντιμετωπιστεί, καθώς τα παιδιά είναι η πρώτη γεννιά-Τεχνητή Νοημοσύνη . Διδάσκοντας στα παιδιά, τα θεμελιώδη στοιχεία της τεχνολογίας ΤΝ, είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους υποστήριξης της ανάπτυξης βασικών δεξιοτήτων και γνώσεων που απαιτούνται για την προστασία τους από την υπερβολική χρήση και πιθανή κατάχρηση. Αυτό είναι σημαντικό γιατί, παρόλο που τα οφέλη της τεχνητής νοημοσύνης και οι δυνατότητες για ισχυρή εκπαίδευση έχουν αξία από τη μια πλευρά, έχει επίσης ισχυρούς περιορισμούς από την άλλη, θέτοντας τα παιδιά υπό έλεγχο και αυστηρή παρακολούθηση, και συχνά χωρίς να το γνωρίζουν. Η ΤΝ είναι ενσωματωμένη σε πολλές εφαρμογές και εργαλεία που αλληλεπιδρούμε καθημερινά. Αυτά περιλαμβάνουν τη χρήση του YouTube, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των μηχανών αναζήτησης. Οι δραστηριότητες του έργου πιθανότατα θα προλάβουν τη στρατηγική της ΕΕ για την τεχνητή νοημοσύνη και θα προωθήσουν την ενσωμάτωσή της στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση μέσω μιας διεπιστημονικής προσέγγισης STEM για την ανάπτυξη βασικών ικανοτήτων και ψηφιακών δεξιοτήτων εκπαιδευτικών και μαθητών.

Με την ολοκλήρωση του έργου θα προκύψουν τα ακόλουθα αποτελέσματα:

  • Βελτιωμένη κατανόηση της τεχνητής νοημοσύνης από δασκάλους και μαθητές
  • Βελτιωμένη ενασχόληση και ενδιαφέρον των μαθητών για δραστηριότητες STEM
  • Βελτιωμένες ψηφιακές ικανότητες τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των μαθητών

 

Σκοπός του έργου

Ο σκοπός του έργου GENERATION AI είναι να υποστηρίξει τους εκπαιδευτικούς και τους νεαρούς μαθητές να κατανοήσουν τις βασικές αρχές της τεχνητής νοημοσύνης και να τους βοηθήσει να γίνουν καταναλωτές των τεχνολογικών εφαρμογών με κριτική σκέψη καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους.

 

Συγκεκριμένοι στόχοι

  1. Υποστήριξη στους εκπαιδευτικούς στην κατανόηση των χρήσεων της τεχνητής νοημοσύνης στην καθημερινή ζωή.
  2. Προετοιμασία για τους εκπαιδευτικούς να διδάξουν στους μαθητές τους την τεχνητή νοημοσύνη, τις εφαρμογές, τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία της, σύμφωνα με το DigiComp και το DigiEDU.
  3. Υποστηρίξη στους δασκάλους και στους μαθητές στην ανάπτυξη δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων, υπολογιστικής σκέψης και σχεδιαστικής σκέψης που περιλαμβάνει εργαλεία και μεθόδους AI.
  4. Υποστηρίξη στους δασκάλους και στους μαθητές στην ανάπτυξη των ψηφιακών τους δεξιοτήτων και την ανάπτυξη μιας κριτικής κατανόησης της τεχνητής νοημοσύνης και της εφαρμογής της στην καθημερινή ζωή.

 

Μεθοδολογία

Η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) θα δημιουργηθεί ως νέο στοιχείο για να αναβαθμίσει την εκπαίδευση STEM (Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική και Μαθηματικά) και να καλλιεργήσει τις ψηφιακές δεξιότητες των δασκάλων και των νεαρών μαθητών. Αυτές οι ψηφιακές δεξιότητες (υπολογιστική σκέψη, σχεδιασμός, κριτική σκέψη, επίλυση προβλημάτων, δημιουργικότητα και λήψη αποφάσεων) απαιτούνται για τη συμμετοχή σε διαδικασίες για την κατανόηση βασικών εννοιών της τεχνητής νοημοσύνης. Οι πολυδιάστατες εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης για την εκπαίδευση STEM είναι μια καινοτόμος και διεπιστημονική προσέγγιση που θα ξεδιπλώσει τις κατανοήσεις της τεχνητής νοημοσύνης και θα υποστηρίξει την υιοθέτηση ψηφιακών τεχνολογιών και καινοτόμων πρακτικών.